Gi?i Thi?u CTY

Planet Security thu?c Planet Group chuyn cung c?p cc d?ch v? gio d?c, ?o t?o, qu?ng co, du l?ch v?i cc th??ng hi?u uy tn nh? Anh ng? Planet, Planet Security, Planet Technology. T?m nhn c?a chng ti l tr? thnh l?a ch?n hng ??u c?a khch hng trong khu v?c.

Chnh sch ch?t l??ng

Planet Security ph?n ??u tr? thnh doanh nghi?p hng ??u trong l?nh v?c d?ch v? b?o v?. Nh?m khng ng?ng nng cao s? th?a mn c?a khch hng, ??m b?o l?i ch c?a cn b? cng nhn vin, l?i ch doanh nghi?p. Chng ti cam k?t:

Xem thm....

??ng hnh cng Planet Security

Ho?t ??ng trong l?nh v?c b?o v?, m?c tiu c?aPlanet Securityl cung c?p cho khch hng cc d?ch v? ch?t l??ng nh?t, ph h?p v?i t?ng nhu c?u ring. Chng ti tin r?ng, ch? c nh? th? m?i ??m b?o m?t t??ng lai kinh doanh c?a chng ti.

Xem thm....

CÔNG TY BẢO VỆ PLANET SECURITY - CHUYÊN NGHIỆP, UY TÍN

1.Nhn vin kinh doanh:
Thng tin chung:
- S? l??ng c?n tuy?n: 03 ng??i.
- N?i lm vi?c: Qu?n 9, Th? ??c ho?c Tn Bnh TP.HCM
- Lo?i cng vi?c: ton th?i gian, cng vi?c linh ??ng.
- M?c l??ng: C?nh tranh + Hoa h?ng
Yu c?u:
- Kinh nghi?m: T?i thi?u 1 n?m lm trong ngnh d?ch v? b?o v?.
- Gi?i tnh/?? tu?i: Nam/N?, t? 25 45 tu?i
- K? n?ng c?n thi?t:
+ Gi?i quy?t v?n ??: Nhanh chng, chnh xc ??m b?o n?i dung v ??t hi?u qu? ? m?c cao nh?t.
+ Thuy?t ph?c khch hng: Kh? n?ng di?n thuy?t v thuy?t ph?c khch hng.
+ Th??ng l??ng/ ?m phn: ??m b?o t?t cng tc th?ng nh?t h?p tc song ph??ng.
+ C ki?n th?c l?p ph??ng n b?o v? cho m?c tiu.

2. T? tr??ng/ ??i tr??ng/Gim st/ C? ??ng b?o v?:
Thng tin chung:
- S? l??ng c?n tuy?n: 15 ng??i.
- N?i lm vi?c: Qu?n 9, Th? ??c, Bnh D??ng.
- Lo?i cng vi?c: ton th?i gian.
- M?c l??ng: Th?a thu?n, ty theo m?c tiu.
Yu c?u:
- Kinh nghi?m: T?i thi?u 1 n?m lm ? v? tr t??ng ???ng.
- Gi?i tnh/?? tu?i: Nam/N?, t? 25 50 tu?i.
- Trnh ??: T?t nghi?p THPT.
- K? n?ng c?n thi?t:
+ Qu?n l m?c tiu, ?i?u ??ng nhn vin, s?p x?p ca lm vi?c.
+ Hi?u bi?t v? nghi?p v?, ??c v hi?u cc ph??ng n c?p trn giao.
+ Gi?i quy?t v?n ??: Nhanh chng, chnh xc ??m b?o n?i dung.
+ Lm vi?c v?i khch hng: K? n?ng di?n ??t v l?ng nghe.

3. Nhn vin b?o v?:

Thng tin chung:
- S? l??ng c?n tuy?n: 100 ng??i.
- N?i lm vi?c: Qu?n 9, Th? ??c, Bnh D??ng.
- Lo?i cng vi?c: ton th?i gian.
- M?c l??ng: T? 4.000.000? - 5.500.000?/thng, ty theo m?c tiu.

Yu c?u:

Nam, n? cng ?n Vi?t Nam ch?a c ti?n n ti?n s? c ??y ?? cc tiu chu?n sau:

- Nam: cao 1,65m, n?ng 60kg tr? ln.

- N?: cao 1,55m, n?ng 50kg tr? ln.

- Trnh ?? v?n ha: T?i thi?u t?t nghi?p 9/12.

Quy?n l?i:
- H??ng ??y ?? cc quy?n l?i theo quy ??nh c?a php lu?t v Cng ty b?o v? Planet Security.
- Mi tr??ng lm vi?c thn thi?n, th?ng ti?n.
H? s?:
- ??n xin vi?c.
- S? y?u l l?ch (c xc nh?n c?a chnh quy?n ??a ph??ng).
- H? kh?u, ch?ng minh nhn dn (b?n sao c ch?ng th?c) v gi?y khm s?c kh?e.
- B?n xc nh?n h?nh ki?m.
- Cc b?ng c?p c lin quan (b?n sao c ch?ng th?c).
- Hnh th? 3 x 4.
Thng tin lin h?:
Cng ty b?o v? Planet Security:
S? 37 ???ng 160, P. T?ng Nh?n Ph A, Qu?n 9, TP.HCM
?T: 0903.538997 - 08.6680 3388. Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lin H? Tr?c Tuy?n 24/24

Ho?t ??ng B?o V?

Lin K?t Website

Th?ng K

Đang truy cập: 5 khách

Bạn đang xem: Home Tin t?c

Ch?ng Nh?n

LIN H? CNG TY B?O V? 24/7

CNG TY CP D?CH V? B?O V? HNH TINH
Tr? s?: S? 50A ???ng 160, P.T?ng Nh?n Ph A,
Qu?n 9, TP.HCM
?i?n tho?i: 028 66 80 33 88
Hotline: 0973 914 917
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.